Услови за користење

Добредојдовте на интернет порталот ПресМК. ПресМк ви овозможува користење на услугите и содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини.Со користењето на интернет порталот ПресМК,неговите страници,содржини се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбирааат и прифаќаат.

 

Авторски права

Содржините објавени на порталот ПресМК се состојат од сопствени содржини,содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите.Содржините на порталот се заштитени со авторски права.Менувањето,позајмувањето,продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од ПресМК или сопствениците на содржините кои ПресМК ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи.Содржините,податоците и информациите објавени на ПресМК може да се користат само за индивидуални потреби на корисниците и на нивна сопствена одговорност со почитување на авторските и сопственичките права и правата на трети лица.

Содржини од огласувачите

ПресМК не е одговорна за содржината на страниците на огласувачите на порталот,ниту за било каква штета настаната од рекламирање на порталот ПресМК.

Промена на содржините на порталот

ПресМК го задржува правото на промена,отстранување (привремено или трајно) на било која содржина на порталот без обврска за претходна најава.ПресМК не е одговорна за било каква штета настаната од овие промени.

Промена на Условите за користење

ПресМК го задржува правото за промена на Условите за користење во било коа време и нема да биде одговорна за можни последици кои произлегле од такви промени.Промените стапуваат на сила со објавување на порталот.

Scroll to Top